1. VIP Center
  2. Rank
  3. Report System
  4. Bans Database
  5. Contacts

Rules

Sorry but rules are availavle only in Czech language so far.

Preambule
Klient připojující se na herní servery patřící a spravované komunitou Bojovky.cz či návštěvník webových stránek na doméně Bojovky.cz (dále jen Hráč) je povinnen dodržovat níže zmíněná pravidla. Hráč automaticky potvrzuje že pravidla četl a zná je a zavazuje se k jejich plnění po připojení na libovolný herní server patřící a spravovaný komunitou Bojovky.cz (dále jen Server) či připojením se na stránky pod doménou Bojovky.cz (dále jen Web). Tato pravidla platí pro všechny Hráče bez vyjímky sociálního, společenského či jiného postavení a taktéž v nezměněné podobě a plném rozsahu platí pro hráče jež mají přidělenou vyšší moc nad správou a nastavením Serveru či software jež na něm běží (dále jen Admin).

1) Obecná pravidla a ustanovení
1.1) Hráč je povinnen během své činnosti na Serverech dodržovat zákony České republiky, ve kterém je server provozující Servery hostován.
1.2) Hráč je povinnen během své činnosti na Serverech dodržovat zákony země v níž se v ten moment nachází.

2) Cheatování, hackování, scripty
2.1) Hráč je povinnen používat pouze originálního klienta zakoupeného u společnosti Valve Corporation.
2.2) Hráč nesmí používat jakékoliv externí programy, programy třetí strany, či nástroje pro nestandartní ovlivnění průběhu či funkcí hry.
2.3) Hráč nesmí nahrazovat, upravovat, či jakkoliv zasahovat do jakýchkoliv souborů svého klienta (software určeného k připojení na Server). Jediná vyjímka je změna konfiguračních souborů.
2.3a) Hráč musí používat pouze originální modely, zvuky, spreje, mapy, textury, či jiné grafické či zvukové soubory. Jakékoliv nahrazení či pozměnění je striktně zakázáno.
2.4) Hráč nesmí používat žádné programy, scripty, či jiné kusy kódů nebo libovolné jiné prostředky pro získání nedovolené převahy nad ostatními Hráči.
2.5) Hráč nesmí jakkoliv poškodit Server, software či hardware serveru na kterém je Server spuštěný, ostatní servery v síti Internet ani jeho majitele či provozovatele ani se o to pokoušet.
2.5a) Hráč se nesmí pokoušet získat nepovolený přístup na servery kde Server běží či nedovoleně získat jakékoliv vyšší pravomoce či informace uložené na těchto serverech nebo pokoušet se získat přístup k software jež na těchto servech běží či ovlivnit nebo měnit jeho nastavení a ovlivnit jeho činnost není-li to přímo vyžadováno.
2.6) Jestliže hráč žádá o odstranění trvalého banu uděleného za porušování pravidel 2.1, 2.2, 2.3(a), 2.4 je povinnen předložit screenshot v nezměněné původní podobě, který byl v době kdy byl zabanován vytvořen na jeho počítači.
2.7) Hráč nesmí používat žádné programy, scripty, či jiné kusy kódů nebo libovolné jiné prostředky či připojovat se s jiného počítače k získání nepovoleného přístupu během doby kdy je jeho přístup na server omezen (udělen ban), či je-li jeho STEAM účet zabanován společností valve (VAC BAN), není-li uvedeno jinak. Hráči s dynamickým SteamID či dynamickou IP Adresou jsou povinni tuto skutečnost nahlásit (a ujistit se o úspěšném doručení zprávy) předtím, než se připojí na Servery.
2.7a) Hráč, jehož přístup na servery je omezen (má ban), či je-li jeho STEAM účet zabanován společností valve (VAC BAN), má možnost vyjímky z pravidla 2.7 jestliže si zakoupí novou originální kopii hry a bude se připojovat výhradně z ní. Tato vyjímka platí pouze na účty hry, jež ještě není zabanován (neboli jakmile bude omezen přístup i tomuto účtu, je hráč povinnen znovu se držet pravidlem 2.7 či koupit novou kopii hry aby získal další vyjímku). Tato vyjímka se vztahuje pouze na bany s délkou trvání 90 dní a více.
2.8) Jestliže si hráč není jist konfigurací a původem klienta či jeho součástí/souborů v souladem s pravidly 2.2, 2.3(a), 2.4, 2.5(a), 2.6, 2.7, nesmí tohoto klienta pužívat pro připojení na Server.
2.9) Je-li hráčův přístup na servery omezen, či je-li jeho STEAM účet zabanován společností valve (VAC BAN), má hráč právo na spravedlivý proces jednající o jeho prohřešku. Na základě takového procesu poté Admini (ve vyjímečných případech může rozhodnou i samotný hlavní Admin) na základě důkazů v souladu s pravidly rozhodnou zda-li a jakým způsobem bude trest (omezení přástupu) změněn. Každý hráč má nárok na pouze jeden takový proces a výsledky daného procesu jsou nevratné a pevně dané; Další procesy se zamítají pokud nebudou nalezeny nové důkazy v souladu s pravidly. Jestliže hráč žádá o začátek tohoto procesu, musí tak učinit dle požadovaného standartu, dodržujíc požadovanou formu, do k tomu určené veřejné sekce na diskuzním fóru Bojovky.cz a jestliže žádá o prošetření trvalého banu uděleného na jeho účet během hraní, je povinnen doložit i důkazní obrázek zachycující podobu klienta v době udělení banu.

3) Vztah Hráč - Hráč
3.1) Hráč se musí k ostatním Hráčům chovat zdvořile a s respektem. Hráči by se měli chovat k ostatním Hráčům tak jak by chtěli aby se chovali oni k nim.
3.2) Hráč nesmí obtěžovat ostatní hráče reklamou, opakovanými nepříjemnými zprávami (spamem), nepřiměřeným a nadměrným používáním chatu či mikrofonu ve hře.
3.3) Hráč svým chováním nesmí obtěžovat ostatní hráče na serveru.
3.4) Hráč musí poslouchat oficiálních pokynů Admina a řídit se jeho příkazy a brát na vědomí a řídit se jeho připomínkami.
3.5) Hráč je povinnen nahlásit Adminům protizákonné či pravidla porušující chování ostatních hráčů. Pokud tak neučiní, stává se spolupachatelem.
3.6) Hráč se nesmí vydávat za jiného Hráče, nesmí se vydávat za Admina jestliže jím není a nesmí činit nic čím záměrně poškozuje pověst ostatnách Hráčů.
3.7) Hráč je povinnen hrát s přezdívkou jež není nijak urážlivá, pobuřující, rasistická a jež neporušuje Autorská práva.
3.7a)Hráč nesmí v přezdívce požívat clantagy a jiná označení příslušnosti k určité skupině Hráčů (a obecně lidí), pokud mu toto nepřísluší.

4) Vztah Admin - Hráč
4.1) Admin je také Hráč a vztahují se na něj všechna pravidla vztahující se na hráče, není-li uvedeno jinak.
4.2) Admin je povinnen své vyšší pravomoce využívat pouze pro zvýšení spokojenosti Hráčů na serveru a za přesně daných podmínek.
4.3) Admin nesmí být zaujatý k určitým hráčům včetně sebe a využívat svých zvýšených pravomocí k jejich či jeho prospěchu.
4.4) Admin je povinnen využívat své zvýšené pravomoce v souladu s těmito pravidly.
4.5) Jestliže admin ve hře trestá hráče banem libovolné délky, je povinnen nejdříve speciálním postupem hráče na porušování pravidel varovat. Jestliže admin udělí ban bez předchozího varování speciálním postupem, porušuje tímto pravidla a ban se stává neplatným a na požádání zabanovaného se okamžitě ruší.
4.5a) Jako validní varování není akceptovatelné varování slovní přes mikrofon či přes chat; Validní varování je pouze skrz speicální plugin k tomu určený, který varovanému začerní obraz a zobrazí varovné nápisy uprostřed obrazovky. Tento postup je zaznamenán a všechny varování jsou snadno dohledatelná.
4.5b) Bod 4.5 se nevztahuje k banům za cheating a závažné porušování pravidel. Finální rozhodnutí zda musí či nemusí před daným banem předcházet varování je na Provozovateli.

5) Herní pravidla a pravidla herních principů a vlastností
5.1) Hráč je povinnen plnit cíle mapy jestliže mapa cíl obsahuje a hra to dovoluje (pokládání mapy, zachraňování rukojmích apod.).
5.1a) Hráč se výše zmíněnného pravidla 5.1 nemusí držet pouze v případě že je více než 80% (včetně) členů jeho týmu mrtvých či je-li nepřátelský tým v převaze živých členů více než 300% (včetně), popř. je-li nemožné cíl splnit ve stanoveném časovém limitu.
5.2) Hráč nesmí dlouhodobě vyčkávat (10s a více) na krytých místech (v rozích či méně viditelných místech) (dále jen Kempit).
5.2a) Hráč smí tzv. takticky vyčkávat i více než 10 sekund na krytých místech (v rozích či méně viditelných místech). Rozdíl mezi Kempením a taktickým vyčkáváním je ten, že Hráč jež takticky vyčkává zná přibližnou polohu nepřítele (například nepřítele slyší či vidí) a tento nepřítel ho přímo či nepřímo ohrožuje, nebo jestli-že plní cíl mapy (hlídá bombu ležící na zemi hraje-li za protiteroristy, hlídá rukojmé hraje-li za teroristy apod.).
5.3) Hráč nesmí nepovoleným a nestandartním způsobem získávat herní předměty, herní měnu, herní body či body do Statistik Serverů. Tímto se rozumí jakékoliv domlouvání a porušování zákonů hraní či nedodržování principů hry (například taktické domlouvání s nepřátelským týmem či jakákoliv jiná kooperace s členem nepřátelského týmu). Hráč také nesmí zabíjet Hráče, který nesedí v tu chvíli u počítače či nereaguje, nepohybuje se a nevyvíjí žádnou herní aktivitu (a předchozích 20 sekund takto nečinil). Také je zakázáno opakovaně zabíjet hráče jež se naschvál nebrání a nechává se zabít s úmyslem za účelem nepovoleným či nestandartním způsobem získat herní předměty, herní měnu, herní body či body do Statistik Serverů.
5.4) Je zakázáno střílet se záměrem a opakovaně do spoluhráčů.
5.5) Je zakázáno záměrně zdržovat hru.
5.6) Je zakázáno záměrné zabíjení rukojmích.
5.7) Hráč nesmí pokládat bombu tak že je nemožné ji defusnout (vklíněná mezi krabicemi, či jinak nedostupná nebo jen velmi špatně).
5.8) Mrtvý hráč nesmí napovídat živým hráčům.
5.9) Hráči se nesmí dorozumívat o ději hry či ničím co s ním přímo souvisí (domlouvat se na strategii, radit se apod.) žádnými externími programy (skype, chat..).

6) Bugy a chyby ve hře
6.1) Hráč nesmí jakkoliv zneužívat či využívat bugů a chyb Serveru či jeho software.
6.2) Hráč je povinnen jakékoliv bugy a chyby nahlásit admin teamu.

Neznalost pravidel neomlouvá.

© Tento text je zakázáno jakkoliv šířit, kopírovat, vydávat za vlastní a to ani ve změněné podobě. Je možné pouze přímo odkazovat na tuto stránku či krátce citovat krátké části textu a to vždy doprovázené odkazem na zdroj - tuto stránku.

Česky English